آغاز سال ٢٠١٧

راستی اون روز سال دو هزار چند بود؟!
من هنوز توی همون روز موندم….
٢۴ سالمه و یک چهارم از زندگیمو درگیر اون روزم!
خیلی حرفه … انصافا خیلی حرفه ….